Komu w drogę, temu praca!

Komu w drogę, temu praca!

Projekt „Komu w drogę, temu praca!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest realizowany na podstawie umowy RPSW.10.02.01-26-0051/17-00 zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 52 osób (36K i 16M) z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie max ISCED 3), zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, będących po 29 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, poprzez udział w/w osób
w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej (poradnictwo grupowe i indywidualne + IPD, szkolenia, staże).

Wsparcie w ramach projektu:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu (4 godz. zegarowe/os.)
 • Poradnictwo zawodowe (14 godz. zegarowych/grupę)
 • Szkolenie zawodowe (szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi pozyskane kwalifikacje)\

- do wyboru jedno z poniższych szkoleń:

 • Przedstawiciel handlowy w turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej - 150 godz.
 • Kelner (usługi kelnerskie w branży zdrowotnej i prozdrowotnej) - 160 godz.
 • Barman (usługi kelnerskie w branży zdrowotnej i prozdrowotnej) - 160 godz.
 • Operator wózków jezdniowych z elementami obsługi magazynu w branży metalowo - odlewniczej - 154 godz./os.
 • Sześciomiesięczne staże zawodowe.

W ramach projektu gwarantujemy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i poradnictwo,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • są osobami powyżej 29 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 lat),
 • posiadają niskie kwalifikacje (tj. osoby z wykształceniem maksymalnie podnagimnazjalnym),
 • zamieszkują województwo świętokrzyskie,
 • są osobami niepracującymi tj. osobami bezrobotnymi (w tym długotrwale bezrobotnymi) zarejestrowanymi w urzędzie pracy (wyłącznie z ustalonym I bądź II profilem pomocy) lub osobami biernymi zawodowo.

Projekt przewiduje również udział osób posiadających niepełnosprawność.

Planowane efekty projektu:

 • liczba osób, dla których opracowany zostanie indywidualny plan działania: 52 osoby
 • liczba osób, które nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy i zachowania w sytuacjach zawodowych: 52 osoby
 • liczba osób, które uzyskają nowe kwalifikacje: 52 osoby
 • Liczba osób, które nabędą doświadczenie zawodowe adekwatne do wymogów regionalnego rynku pracy: 52 osoby

Informacje dodatkowe:

 • Wartość Projektu: 930 975,78 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE:  883 988,68 PLN
 • Biuro projektu: ul. Śniadeckich 31/13, 25-366 Kielce.
 • Czas trwania projektu: 01.04.2018 r. - 30.06.2019 r.

Rekrutację do projektu zaczniemy 16 kwietnia.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce pn. "KWDTP! - dokumenty rekrutacyjne".