Mam pracę

Mam pracę

Projekt ”Mam pracę!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPSW.10.02.02-26-0050/16-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Mam Pracę” jest aktywizacja zawodowa 25 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), uczących się lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miasta Kielce lub następujących gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk, posiadających niskie kwalifikacje (z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym), które są:

- osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z ustalonym pierwszym bądź drugim profilem pomocy – 15 osób,osobami biernymi zawodowo – 10 osób

z czego spośród w/w osób:

- 2 będą osobami długotrwale bezrobotnymi,
- 2 osobami niepełnosprawnym,
- 1 osobą po 50 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestniczek wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
- Szkolenia zawodowe
- Staże zawodowe
- Pośrednictwo pracy

Planowane efekty:
- Objęcie wsparciem w ramach projektu 25 kobiet spełniających kryteria grupy docelowej (15 osób bezrobotnych i 10 biernych zawodowo, w tym 2 osób niepełnosprawnych, 2 długotrwale bezrobotnych, 1 osoby powyżej 50 roku życia)
- Utworzenie Indywidualnych Planów Działania dla 25 uczestników projektu
- Objęcie wsparciem w postaci szkoleń 14 uczestników projektu
- Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu: 6 osób
- Liczba osób, które wezmą udział w stażach zawodowych: 25 osób
- Liczba osób, które uzyskają zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie: 10 osób
- Liczba osób, które skorzystają z pośrednictwa pracy: 25 osób

Lider Projektu: Project HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partner Projektu: Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona

Biuro Projektu:  Al. IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce

Okres realizacji Projektu:  01.04.2017 – 28.02.2018

Wartość Projektu:  454 059,00 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE:  385 950,15 PLN

Koordynator Projektu: Marta Strzelczyk

e-mail: strzelczyk@projecthub.pl

tel.: 782 445 263