Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa

W chwili obecnej realizujemy następujące szkolenia i kursy:

Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 1400zł
W tym:
Język (do wyboru: angielski, niemiecki, włoski) – 100h,
Kurs opiekuna – 40h

Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B – 1700 zł
Liczba godzin – 100h

Masaż klasyczny – 800 zł
Liczba godzin – 70h

Kierowca wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych– 650 zł
Liczba godzin – 67h

Warunki uczestnictwa w szkoleniach.
1. Organizatorem szkoleń jest Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Kielcach, ul. Śniadeckich 31 lok. 13, działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod numerem 19794/01/U, posiadające nr NIP 657 168 06 17, REGON 292419468 zwane dalej „Organizatorem”.
2. Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia:
– pocztą, na adres Organizatora,
– e-mailem: biuro.sceir@gmail.com,
3. Kartę zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
4. Organizator za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej prześle uczestnikom potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia.
5. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu od Organizatora.
6. Cena szkolenia uwzględnia: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie 7 i więcej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty w całości. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni zostanie potrącone 30% ceny szkolenia. Powiadomienie dzień przed szkoleniem lub w dniu szkolenia (również nieobecność na szkoleniu) powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu.
9. W przypadku braku miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni, po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona.
10. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego Regulaminu.