Projekty zakończone

Projekty zakończone

Projekt „Komu w drogę, temu praca!” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość Projektu: 930 975,78 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE:  883 988,68 PLN


Projekt "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)" w ramach Poddziałanie 10.04.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- wartość Projektu:  2 041 945,20 zł.
- dofinansowanie Projektu: 1 996 097,93 zł.


Projekt „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- wartość Projektu:  3 621 275,25 zł.
- dofinansowanie Projektu: 3 554 275,25 zł.


Projekt ”Mam pracę!” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 10.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wartość Projektu:  454 059,00 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE:  385 950,15 PLN


Projekt „EKOTURYSTYKA – EKOEDUKACJA”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Wartość Projektu: 494 711,80 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 394 209,62 PLN


Projekt „Własny biznes szansą dla młodych”.

 finansowany ze środków EFS zrealizowany w ramach działania 6.2 POKL  Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


Projekt „Równe szanse na rynku pracy” zrealizowany w ramach: Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość Projektu: 1 283 900,00 PLN


>Projekt „Kompleksowe Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości” zrealizowany w ramach EFS/ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

 – EDYCJA 2007


Projekt „Kompleksowe Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości” zrealizowany w ramach EFS/ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

 – EDYCJA 2005