Projekty zakończone

Projekty zakończone

Projekt „EKOTURYSTYKA – EKOEDUKACJA” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt skierowany był do 55 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej z terenu woj. świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu było kompleksowe podniesienia poziomu kompetencji zawodowych 168 (100 kobiet i 68 mężczyzn) pracowników i pracodawców MMŚP z terenu województwa świętokrzyskiego.

_______________________________________________________________________________

Projekt „Własny biznes szansą dla młodych”.

 finansowany ze środków EFS zrealizowany w ramach działania 6.2 POKL  Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

_______________________________________________________________________________

Projekt „Równe szanse na rynku pracy” zrealizowany w ramach: Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

_______________________________________________________________________________

Projekt „Kompleksowe Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości” zrealizowany w ramach EFS/ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

 – EDYCJA 2007
_______________________________________________________________________________

Projekt „Kompleksowe Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości” zrealizowany w ramach EFS/ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

 – EDYCJA 2005