Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości organizowane we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej (Lublin).

Na podstawie decyzji ŚCEiR i UMCS w Lublinie, informujemy, że nabór na studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości zostaje wydłużony do dnia 14 października 2016 roku.

Czas trwania – 2 semestry

Termin rozpoczęcia – październik 2016

Termin zakończenia – czerwiec 2017

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Ukończenie studiów – na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywnej oceny pracy końcowej oraz zdanego egzaminu końcowego.

Skrócony program studiów: wstęp do rachunkowości; rachunkowość finansowa; sprawozdawczość i analiza finansowa; rachunek kosztów; elementy prawa; podatki; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; rachunkowość zarządcza; rachunkowość bankowa; ubezpieczenia społeczne; systemy informatyczne w rachunkowości; seminarium dyplomowe.

Opłata za: I semestr – 1950 zł, II semestr – 1800zł
Łączna liczba godzin – 226
Warunki ukończenia studiów – zaliczenie przedmiotów objętych programem nauczania i pozytywna obrona pracy końcowej.
Zajęcia – w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu.

REKRUTACJA

Ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są zarejestrować się przez stronę internetową: https://irk.umcs.lublin.pl/

Dokumenty niezbędne do złożenia przed rozpoczęciem studiów:
*podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
*odpis dyplomu ukończenia studiów (oryginał)
*dwie fotografie (podpisane)
*kserokopia dowodu osobistego
* potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 150 zł

Uwaga – opłata rekrutacyjna jest zaliczana na poczet pierwszej raty czesnego.

Numer konta zostanie podany w październiku b.r

Tytuł wpłaty: Rachunkowość w Kielcach

Dokumenty należy składać w biurze:
Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju,
ul. Śniadeckich 31 lok. 13, 25-366 Kielce