Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)

Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)

Dnia 01.10.2017 r. Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju rozpoczęło realizację projektu: „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI) ”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0035/17-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zamieszkujących na terenie gmin z Obszaru Strategicznej Interwencji woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie:
1. Osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP
w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), bierne zawodowo, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– kobiety,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne.
– osoby niskowykwalifikowane (max. ISCED 3)
– osoby z niepełnosprawnościami (zdolne do wykonywania pracy),
i/lub
2. Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł,
wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł przez okres 12 miesięcy,
wsparcie szkoleniowo – doradcze (wstępne i specjalistyczne),
catering w czasie trwania szkoleń,
materiały szkoleniowe.

Gminy wiejskie OSI do których mieszkańców skierowany jest projekt: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Czarnocin, Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, Gowarczów, Imielno, Iwaniska, Kazimierza Wielka, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, Kunów, Lipnik, Łagów, Łoniów, Łopuszno, Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Mniów, Moskorzew, Nagłowice, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek, Pacanów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Sadowie, Samborzec, Secemin, Skalbmierz, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Solec-Zdrój, Stąporków, Stopnica, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota.

Informacje dodatkowe:
- wartość Projektu:  2 041 945,20 zł.
- dofinansowanie Projektu: 1 996 097,93 zł.