Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości

Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości

 

Dnia 01.09.2016 r. Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju rozpoczęło realizację projektu: „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0056/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), zamieszkujących na terenie woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami (zdolne do wykonywania pracy),
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 24 500 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł przez okres 12 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze (wstępne i specjalistyczne),
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Rekrutację do projektu „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości” rozpoczynamy 20 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Do pobrania:

ŚSP - dokumenty rekrutacyjne

ŚSP - dokumenty uczestników

ŚSP - listy rankingowe